Tìm kiếm:
Blog's eSmart

Các loại thuế: VAT, Môn bài, TNDN

- Các loại thuế cần lưu ý?
- Tư vấn quản lý hệ thống kế toán, giảm số thuế phải đóng ...


1. Thuế môn bài:

- Thuế môn bài phải nộp đối với các tổ chức kinh tế căn cứ vào mức vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của BTC) theo từng bậc như sau:

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000

- Đối với đơn vị thành lập mới căn cứ vào giấy phép kinh doanh,  nếu ngày thành lập sau 30/06 của năm thì trong năm đầu tiên chỉ nộp số thuế môn bài bằng 1/2 só với biểu trên.
- Căn cứ xác định bậc thuế môn bài là vốn đăng ký của năm trước năm tính thuế, ví dụ mẫu thuế môn bài: Công ty TNHH ABC vốn đăng ký của năm 2009 là 5 tỷ đồng thì mức thuế môn bài 2010 sẽ được xác định căn cứ vào vốn đăng ký là 5 tỷ đồng và mức thuế Môn bài phải nộp năm 2010 là 2.000.000 đồng/năm. Trong năm 2010 nếu có điều chỉnh tăng, giảm vốn đăng ký thì mức thuế Môn bài năm 2010 vẫn được xác định theo vốn đăng ký năm 2009. Vốn đăng ký mới tính đến cuối năm 2010 là căn cứ để phân bậc thuế Môn bài của năm 2011.


2. Thuế TNDN, những điều cần biết

- Thuế TNDN là thuế trực thu, đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các doanh nghiệp, các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đồng thời cũng là người chịu thuế.

- Thuế tndn phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc các nhà đầu tư.
- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 và Điều 13 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (ưu đãi về thuế suất). 
- Có thể hiểu như sau: 20% * Thu nhập chịu thuế được xác định = Doanh thu từ hoạt động kinh doanh  -  chi phí hợp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh đó (Từ "HỢP LÝ" ở đay rất quan trong)
-Kỳ tính thuế được tính theo năm tài chính. 

Bạn muốn có 01 kế toán trưởng chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong việc quyết toán thuế với cơ quan thuế và có quan hệ tốt với các chi cục thuế. Tuy nhiên chi phí doanh nghiệp của bạn có hạn hoặc bạn là một doanh nghiệp mới nghiệp. Hãy gọi điện cho chúng tôi để được tư vấn.


Các tin / bài viết cùng loại:
 
Web7Mau
Core Version: 1.8.0.0