Tư Vấn Luật

Quyền hạn và nghĩa vụ của giám đốc công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Đăng ký kinh doanh

- Quyền và nghĩa vụ của giám đốc công ty tnhh 2 thành viên trở lên  là gì ?

- Hãy liên hệ trực tiếp 0918.100.468 - Mr Thuận để được tư vấn miễn phí


Giám đốc (Tổng Giám đốc )

1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên;

b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

f) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

g) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

h) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Tuyển dụng lao động;

k) Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định trong hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Các tin / bài viết cùng loại:
 
Web7Mau
Core Version: 1.8.0.0