Tìm kiếm:
Blog's eSmart

Sự khác nhau giữa hoạt động của VPĐD và của chi nhánh là gì ?

- Sự khác nhau giữa hoạt động của VPĐD và của chi nhánh là gì ?
- Hỗ trợ pháp lý, giải quyết hồ sơ khó ..

Sự khác nhau giữa hoạt động của VPĐD và của chi nhánh là gì ?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2005 thì:

1. VPĐD là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của VPĐD phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

VPĐD không trực tiếp kinh doanh, không được ký các hợp đồng kinh doanh với dấu của VPĐD, nhưng vẫn được ký kết các hợp đồng theo sự ủy quyền của doanh nghiệp đã mở VPĐD đó; hợp đồng đó sẽ đóng dấu của doanh nghiệp.

2. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ dân sự  phát sinh từ giao dịch của VPĐD và chi nhánh.

Các tin / bài viết cùng loại:
 
Web7Mau
Core Version: 1.8.0.0