Tìm kiếm:
Dịch Vụ eSmart
Bookmark and Share

Tạm ngưng hoạt động

- Thủ tục tạm ngưng hoạt động.
- Hỗ trợ pháp lý, giải quyết hồ sơ.

Các quy định cần lưu ý:
- Theo quy định tại Thông tư số 08/2001/TT-BKHĐT về đăng ký kinh doanh thì ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.
- Khi muốn hoạt động trở lại, doanh nghiệp cần phải gửi thông báo cho các phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế đã nói ở trên.
- Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 01 (một) năm. Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định.
+ Sau khi hết thời hạn ghi trên thông báo, nếu tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế chậm nhất là 05 (năm) ngày trước ngày tạm ngừng tiếp theo, tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 (hai) năm theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

+ Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

BÁO CÁO THUẾ, NGHĨA VỤ THUẾ
- Trước khi tạm ngừng kinh doanh, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước.
- Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm cho những tháng đã hoạt động sản xuất kinh doanh của năm tài chính đó (tham khảo Thông Tư 28/2011/TT-BTC).

THUẾ MÔN BÀI
Theo công văn 950/TCT-KK, nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh cả năm, giả sử năm 2012 (từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012) nếu đã thực hiện đúng các quy định về việc thông báo cho cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh thì không phải nộp thuế Môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Nếu công ty thực hiện kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế Môn bài theo quy định. 


Bạn gặp khó khăn khi soạn hồ sơ? không có nhiều thời gian đi lại? hoặc hồ sơ nộp cho Sở Kế Hoạch Đầu Tư bị yêu cầu bổ sung? Hãy gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ.
Các tin / bài viết cùng loại:
 
Web7Mau
Core Version: 1.8.0.0