Tìm kiếm:
Blog's eSmart

Ý nghĩa của vốn điều lệ công ty ?

- Ý nghĩa của vốn điều lệ công ty ?
- Hỗ trợ pháp lý, giải quyết hồ sơ khó ..

Ý nghĩa vốn điều lệ của công ty  ?

Trả lời:

Vốn Điều lệ công ty là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời gian nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty (quy định cụ thể về vốn điều lệ của từng loại hình công ty có thể tham khảo tại Điều 6 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp). Tùy theo ý tưởng và ngành nghề kinh doanh mà nhà đầu tư toàn quyền quyết định mức vốn Điều lệ; luật không quy định bắt buộc mức vốn điều lệ tối thiểu, trừ một số ngành nghề như bảo hiểm, ngân hàng…; và một số ngành, nghề pháp luật yêu cầu phải có vốn pháp định thì trong trường hợp này vốn điều lệ phải không thấp hơn mức vốn pháp định do pháp luật quy định. VD:  Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (vốn pháp định là 2 tỷ); Kinh doanh bất động sản (vốn pháp định là 6 tỷ)… 

Vốn Điều lệ là cơ sở để xác định tỷ lệ phần vốn góp hay sở hữu cổ phần trong công ty; thông qua đó làm cơ sở cho việc phân chia quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các nhà đầu tư trong công ty. Đây là ý nghĩa lớn nhất của vốn điều lệ. Vốn điều lệ không có ý nghĩa nhiều trong việc đảm bảo tài chính đối với chủ nợ.

Các tin / bài viết cùng loại:
 
Web7Mau
Core Version: 1.8.0.0